Impresum

IZDAVAČ: Fondacija INFOHOUSE

ZA IZDAVAČA: Dženana Alađuz

REDAKCIJA: Adin Šabić, Hata Mehmedović, Daniel Lazarević

DIZAJN: Denin Šehović

DTP: Denin Šehović 

POWERED BY: ITSolutions

Svi podaci koji su objavljeni podliježu izmjenama i dopunama. 

Sva prava zadržava izdavač.